ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติตามประเด็นการ ตรวจราชการของนโยบายการตรวจราชการ โดยมี นางภาณัททกา วงษากิตติกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร (รักษาการผู้อำนวยการ) คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานครให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร