วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.เขตคลองสามวาฯ

วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.เขตคลองสามวา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติตามประเด็นการ ตรวจราชการของนโยบายการตรวจราชการ โดยมี นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา คณะผู้บริหารจาก กศน.เขตต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียง และบุคลากร กศน.เขตคลองสามวา ให้การต้อนรับ ณ กศน.เขตคลองสามวา