วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติตามประเด็นการ ตรวจราชการของนโยบายการตรวจราชการ โดยมี นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย