วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานครและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.เขตหลักสี่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติตามประเด็นการ ตรวจราชการของนโยบายการตรวจราชการ โดยมี นางเทียมหทัย คลื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.เขตหลักสี่ พร้อมบุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ กศน.เขตหลักสี่