วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 13"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 13" โดยมี นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาวพิมชนก มงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางสาวรัชนี มณีรอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการ บริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 13 จากสังกัด สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว , สพม.1 , สพม.2 , สช. , สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , กศน.กทม. ,อาชีวมหานคร และอาชีวศึกษากรุงเทพ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ ดวงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13