สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัดประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติตามประเด็นการ ตรวจราชการของนโยบายการตรวจราชการ โดยมี นางปวรวรรณ กระจาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสังเวช ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติตามประเด็นการ ตรวจราชการของนโยบายการตรวจราชการ โดยมี นายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดสังเวช

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
โรงเรียนวัดสังเวช