นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นำโดย นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวปฤษฎางค์ เปรมกมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.ศธ.) ได้เข้าตรวจประเมินผลเเละนิเทศการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ ดวงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 กระทรวงศึกษาธิการ