ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยคณะหัวหน้ากลุ่มเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางสาวพิมชนก มงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน และนางสาวรัชนี มณีรอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดภูเก็ต
รูปภาพของ สำนักงานศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร สปศธ
รูปภาพของ สำนักงานศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร สปศธ
รูปภาพของ สำนักงานศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร สปศธ
รูปภาพของ สำนักงานศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร สปศธ

รูปภาพของ สำนักงานศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร สปศธ