สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัด "ประชุมเครือข่ายและประสานแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)"

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาวพิมชนก มงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน และคณะ ได้จัด "ประชุมเครือข่ายและประสานแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)" เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจราชการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การตรวจราชการและการรายงานผลการดำเนิน งานของหน่วยงานรับตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงประเด็นตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมด้วย ตัวแทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (สพม.1 , สพม.2 , สพป.กทม. , กศน.กทม. , อาชีวศึกษากรุงเทพ , อาชีวศึกษามหานคร , สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา , สำนักงานเสขาธิการคุรุสภา , สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
รูปภาพของ สำนักงานศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร สปศธ
รูปภาพของ สำนักงานศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร สปศธ


รูปภาพของ สำนักงานศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร สปศธ


รูปภาพของ สำนักงานศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร สปศธ
รูปภาพของ สำนักงานศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร สปศธ