นำเทคโนโลยี ช่วยปฏิบัติงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

ได้นำระบบเครือข่าย Intranet ซึ่งเป็นเครือข่ายภายในหน่วยงาน มาใช่ช่วยการปฏิบัติงาน ในเรื่องของการ รับ - ส่ง ไฟล์งาน ภาพ ฯลฯ ภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสจาก แฟรชไดร์ และความรวดเร็วในการดำเนินการ (ข้อจำกัดของระบบนี้คือ เครื่องที่จะใช้งานจะต้องเป็นเครือข่ายสาย Lan ที่อยู่ในวงเซิฟเวอร์เดียวกัน)

สิ่งที่ต้องเตรียม เครื่องแม่ จำนวน 1 เครื่อง โดยจะใช้เครื่องไม่ได้ใช้งาน หรือ เครื่องของผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งก็ได้   และให้ดำเนินการดังนี้

1. สร้างโฟรเดอร์ ขึ้นมา 1 โฟรเดอร์

2.คลิกขวา โฟรเดอร์ที่ต้องการแชร์ ให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในวง ภายในสำนักงาน

3.ดำเนินการตามลำดับดังภาพด้านล่าง

จากภาพสุดท้ายจะเห็นได้ว่า จะแสดงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องหลักในการ รับ-ส่งไฟล์ ชื่อเครื่องว่า Kung   โดยในเครื่องนี้ได้แชร์ Folder ชื่อว่า reo13 ซึ่งทุกเครื่องภายในสำนักงานที่เสียบสาย Lan ไว้และอยู่ภายในวงเดียวกัน จะสามารถเข้ามาใช้งาน Folder reo13 ได้ ไม่ว่าจะเป็นการโหลด หรือ อัพโหลด ดำเนินการได้เพียงแค่ลากไฟล์ที่ต้องการ มาวางใน Folder reo13

 

วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องอื่นๆ ค้นหาได้ไงในระบบวง Lan
วิธีการใช้งาน Folder ที่แชร์ไว้

1. เข้าคลิกเข้า Icon หน้า desktop ที่ชือว่า Network2. ค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์หลักที่ แชร์ Folder ไว้ ดังภาพตัวอย่าง เครื่องหลักใช้ชื่อว่า KUNG3. ดำเนินการ ดับเบิ้ลคลิกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพข้างต้น จะปรากฎหน้าต่าง ดังด้านล่าง จะพบ Folder ที่ได้ดำเนินการแชร์ไว้ (กรณี แชร์มากกว่า 1 รายการ ก็จะพบหลายหลายการดังภาพ)

4. ให้ดำเนินการดับเบิ้ลคลิก จะพบหน้าต่างดังภาพด้านล่าง   ซึ่งดำเนินการ อัพโหลด หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ ได้เลย หากต้องการเป็นระบบอาจจะแยกเป็น Folder ย่อยดังภาพได้อีก

 

ขอบคุณครับ
วิทยา  ฉินศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้จัดทำบทความ และขั้นตอนการดำเนินงาน