ปรับภูมิทัศน์สำนักงาน

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ทางเดินไม่มีสิ่งกีดขวาง


ห้องน้ำสะอาด สำหรับบริการประชาชนและบุคลากร