ศูนย์อาเซียนศึกษาภาค13

ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ของประชาคมอาเซียนในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ 2558

>>>>>Download<<<<<**************************************


อัตลักษณ์ประชาคมอาเซียน โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

>>>>> Download <<<<<

****************************************

 


อาเซียนศึกษา

ลำดับ
ภาพปก ชื่อเอกสาร Link Download
1

โรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน

>>> กด <<<

2

แนวทางจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน

>>> กด <<<

3

แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

>>> กด <<<

4

แนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

>>> กด <<<

5

แนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา

>>> กด <<<

6

การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

>>> กด <<<