Km การจัดการความรู้

 

การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2555

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555 (KM Action plan)

- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเว็ปไซต์ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร

 

การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2556

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556 (KM Action plan)

- คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาเว็บไซด์ด้วย Moodle

- ข้อสังเกตและยุทธวิธีการกำจัดจุดอ่อนผลงานทางวิชาการ

 

การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2557

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 (KM Action plan)

- คู่มือเทคนิคการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

- คู่มือเทคนิคการประสานงาน (ฺBest Practices)

- สรุปผลการดำเนินการ จัดการความรู้ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13


การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2558

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 (Km Action plan)

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (ฺBest Practices)

- สรุปผลการดำเนินการ จัดการความรู้ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13