โครงสร้าง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่

1) กลุ่มอำนวยการ

2) กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

3) กลุ่มติดตามและประเมินผล

4) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5) กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) กลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง งานเลขานุการสำนักงาน และงานประสานการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 (เฉพาะ ศธภ.13) และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2) กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร การบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่ งานเลขานุการคณะกรรมการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3) กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การประสานเครือข่ายการตรวจราชการและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การเฝ้าระวังภัยพิบัติและรองรับภาวะวิกฤตและรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิชาการด้านการศึกษาแก่หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา การส่งเสริมและประสานกิจกรรมทางการศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา งานฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงในพื้นที่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5) กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย