ภารกิจและอำนาจหน้าที่

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 (ศธภ. 1-13) (Regional Education Office No. 1-13, Office of the Permanent Secretary Ministry of Education) จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาค หมายถึง พื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจที่ครอบคลุมหลายจังหวัดที่ไม่ยึดโยงกับเขตการปกครอง ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัด จังหวัด และเขตตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการ

ภารกิจ เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จังหวัด และเขตตรวจราชการ
อำนาจหน้าที่

(1) จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและบริบทของพื้นที่

(2) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

(3) จัดทำและบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด

(4) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา และประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา

(7) ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

(8) เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับกลุ่มจังหวัด

(9) เป็นเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย