image
ผอ.ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. ฯ
ROKSTORIES_READMORE
1

ลิงค์องค์กรหลัก


moe
ops

ข่าว ศธภ.13

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 นายวิชัย ผกผ่า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นายวิทยา ฉินศิริกุล และ นางสาวนันทวัน ตั้งมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...

In ข่าว ศธภ.13
01-07-2015
Read more

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จัดการ "ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดอาเซียน ปี 2558" เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

In ข่าว ศธภ.13
01-07-2015
Read more

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.09 น. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้เข้าแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ นายวรัท พฤกษากุลนัน...

In ข่าว ศธภ.13
01-07-2015
Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ออกตรวจติด...

In ข่าว ศธภ.13
23-06-2015
Read more

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม การจัดเสวนาเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษา...

In ข่าว ศธภ.13
23-06-2015
Read more

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม "โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ" เพื่อพิจารณาจัดทำแนวท...

In ข่าว ศธภ.13
23-06-2015
Read more

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน...

In ข่าว ศธภ.13
23-06-2015
Read more

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 เข้าพบ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมอบนโยบาย และได้นำเสนอบทบาท หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานศึก...

In ข่าว ศธภ.13
25-05-2015
Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัชรินทร์  จำปี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอนันต์  ระงับทุกข์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ