image
ผอ.ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. ฯ
ROKSTORIES_READMORE
1

ลิงค์องค์กรหลัก


moe
ops

ข่าว ศธภ.13

วันที่ 20 กันยายน 2558 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ "กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการและการป...

In ข่าว ศธภ.13
24-09-2015
Read more

วันที่ 19 กันยายน 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภาย...

In ข่าว ศธภ.13
24-09-2015
Read more

วันที่ 15 กันยายน 2558 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 13 และโรงเรียนเครือข่ายแกนนำคุณภาพจัด "งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียร...

In ข่าว ศธภ.13
17-09-2015
Read more

วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายย่อยที่ 13 และพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเ...

In ข่าว ศธภ.13
09-09-2015
Read more

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางปภัส...

In ข่าว ศธภ.13
09-09-2015
Read more

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ 6/2558 โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติย...

In ข่าว ศธภ.13
28-08-2015
Read more

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าพบ นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมอ...

In ข่าว ศธภ.13
28-08-2015
Read more

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมกันต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ได้เข้ารับดำรงตำแหน่งผู้อำ...

In ข่าว ศธภ.13
28-08-2015
Read more

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัชรินทร์  จำปี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอนันต์  ระงับทุกข์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ